Zmluvná dokumentácia o úvere a jej rozdielnosť oproti pôžičke

Ľudia často žiadajú o poskytnutie finančných prostriedkov od banky alebo inej finančnej inštitúcie či od rodinného príslušníka alebo známeho, pričom najčastejšie o tomto akte hovoria ako o pôžičke alebo úvere. Často sa však stáva, že týmito pojmami označujú jednu a tú istú vec, čo však nie je správne. Pôžička a úver nie sú rovnaké a neznamenajú ani rovnakú vec, pretože medzi nimi existujú určité odlišnosti, aj keď sa môžu zdať http://www.slovnik-synonym.cz/web.php/slovo/zdat-se veľmi podobné. Veľa ľudí však tieto rozdiely nepozná, a preto používa nesprávne pomenovanie. To, čo majú pôžička a zmluva však rovnaké, je zmluvná dokumentácia, ktorú je nevyhnutné pri požiadaní o nich spísať a uzatvoriť. Jedná sa o oficiálne zmluvné dokumenty, medzi ktoré patrí Zmluva o úvere a Zmluva o pôžičke. Niektorí ľudia majú problém s rozlišovaním aj týchto dokumentov a často si ich zamieňajú. Jednotlivé zmluvy sú však upravené v dvoch rozdielnych zákonoch, pričom pri pôžičke je to konkrétne Občiansky zákonník. Pri Zmluve o úvere je zase legislatívnou úpravou tohto dokumentu Obchodný zákonník.

požičanie finančných prostriedkov

Čo sa týka hlavného rozdielu, ktorý je zásadný pri úvere a pôžičke, je to ten fakt, že pri pôžičke ako už z jej názvu vyplýva, sa dlžníkovi zapožičia určitá vec alebo financie, ktoré sa po vypršaní vopred stanoveného časového obdobia musia veriteľovi naspäť vrátiť. Pri Zmluve o úvere sa nemôže jednať o žiadne veci ani predmety, ale čisto iba o finančnú sumu peňazí.

zmluva o úvere

Okrem toho je úver odlišný aj v tom, že zapožičaná finančná čiastka sa dlžníkovi navyšuje aj o úroky, ktoré je povinný veriteľovi rovnako uhradiť. Náležitostí oboch zmluvných dokumentov sú následne síce podobné a obe zmluvy by mali obsahovať základné osobné informácie o dlžníkovi i veriteľovi, predmet zmluvy (či už konkrétnu zapožičanú vec pri pôžičke alebo výšku finančných prostriedkov pri úvere), výšku dohodnutých úrokov, spôsob čerpania a splácania úroku alebo pôžičky a ďalšie dôležité časti, ako je podpis oboch zmluvných strán a dátum s miestom.

About the author